Revealed! Sara Ali Khan to romance Akshay Kumar in Anand L Rai's next

Revealed! Sara Ali Khan to romance Akshay Kumar in Anand L Rai's next

Revealed! Sara Ali Khan to romance Akshay Kumar in Anand L Rai's next

Revealed! Sara Ali Khan to romance Akshay Kumar in Anand L Rai's next